Algemene Voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

In deze algemene voorwaarden komen de volgende onderwerpen ter sprake

1. Rechts geldende voorwaarden en definities voor Fietskoeriers Nijverdal

A | Koerier
B | Zending
C | Opdrachtgever
D | Ontvanger
E | Overmacht

2. Algemene voorwaarden voor Fietskoeriers Nijverdal

A | Verplichtingen van de koerier
B | Verplichtingen van de opdrachtgever
C | Aansprakelijkheid van de koerier
D | Voorwaarden voor verschillende services

3. Betalingsvoorwaarden voor de opdrachtgever

A | Extra betalingsvoorwaarden
1. Rechts geldende voorwaarden en definities voor Fietskoeriers Nijverdal.
Op de werkzaamheden van Fietskoeriers Nijverdal zijn van toepassing:
– De algemene voorwaarden voor koeriersdiensten “laatste versie” (AVK)
– De algemene vervoerscondities “laatste versie” (AVC)
– Het verdrag m.b.t. internationaal vervoer over de weg (CMR)
De volgende definities zijn voor deze algemene voorwaarden van toepassing:
A | Koerier: Degene die een zending van de opdrachtgever van A naar B vervoert en daarbij wensen van de opdrachtgever in acht neemt.
B | Zending: Een zaak of geheel van zaken die gelijktijdig van opdrachtgever naar geadresseerde worden vervoerd.
C | Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Fietskoeriers Nijverdal.
D | Ontvanger: Geadresseerde, (mede)bewoner of ondergeschikte werkzaam op hetzelfde afleveradres aan wie de zending afgeleverd dient te worden. Het
kan ook om de opdrachtgever gaan.
E | Overmacht: Een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden. (bijv. extreme weersomstandigheden, materiaalpech of een aanrijding)

4. Algemene voorwaarden voor Fietskoeriers Nijverdal

A | Verplichtingen van de koerier.
Fietskoeriers Nijverdal is verplicht de zending volgens afgesproken levertijd of – aflever termijn af te leveren. De afspraak over levertijd of aflever termijn vind
plaats na een eventuele bestelling via www.fietskoeriersnijverdal.nl. De tijden aangegeven op de website zijn niet bindend. Lukt het de fietskoerier niet de zending volgens de afgesproken tijden te bezorgen dan heeft de opdrachtgever het recht om de afspraak te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

B | Aansprakelijkheid van de koerier.
Bij beschadiging of vertraging van de zending is de koerier in onderstaande gevallen aansprakelijk. Wanneer de zending niet aankomt in de staat waarin hij is meegeleverd is Fietskoeriers Nijverdal verplicht de schade te vergoeden tot een maximum van € 454,00 per zending.
Wanneer de zending niet aankomt of zo is beschadigd dat deze niet meer gebruikt kan worden is Fietskoeriers Nijverdal verplicht tot 2x de waarde van deze zending te vergoeden. Daarnaast wordt de rit niet in rekening gebracht. De last zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde. Wanneer een rit niet binnen het overeengekomen tijdstip word afgeleverd, mits het niet om overmacht gaat (zie 1 E), word de rit niet in rekening gebracht.

C | Verplichtingen van de opdrachtgever.
De afzender is verplicht de zending correct te verpakken, juist te frankeren en op de afgesproken tijd ter vervoer aan te bieden. Fietskoeriers Nijverdal rekent wachttijd als de koerier moet wachten op het klaarmaken van de zending. De wachttijd gaat in na 5 minuten en bedraagt vervolgens € 1,00 per minuut. Dit is niet van toepassing op het brengen van de postbus service.
Is het pakket niet correct verpakt of gefrankeerd dan heeft de koerier het recht om de zending te weigeren. In plaats van wachttijd in rekening brengen kan de koerier vertrekken en voor een tweede keer langskomen om het pakket op te halen, hiervoor wordt dan een extra rit gerekend.

D | Voorwaarden voor verschillende services.
Fietskoeriers Nijverdal heeft ten aller tijde het recht een opdracht te weigeren. Als de fietskoerier het niet mogelijk acht een spoed of uurservice uit te voeren dient Fietskoeriers Nijverdal direct contact op te nemen met de opdrachtgever.

Voorwaarden postbus service:
– Wanneer uw uitgaande post het volume van een halve postzak overstijgt en/of er meer dan 2 hoge A4-dozen bijzitten, brengen wij een extra rit in rekening.
– Wanneer uw ingaande post buitensporig meer is dan de voor Fietskoeriers Nijverdal normale proporties brengen wij in overleg extra kosten in rekening.

5. Betalingsvoorwaarden voor de opdrachtgever

– De opdrachtgever is verplicht binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur het te betalen bedrag over te maken naar Fietskoeriers Nijverdal
– De actuele tarieven die worden gehanteerd zijn te vinden op onze website www.fietskoeriersnijverdal.nl of zijn contractueel vastgelegd. Prijsveranderingen en facturen worden door de debiteur geaccepteerd en akkoord bevonden
wanneer er niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bezwaar is ingediend.
– Indien de debiteur in verzuim is zullen na de 2e herinnering ook administratiekosten worden berekend á € 15,00.
– De debiteur is verplicht Fietskoeriers Nijverdal op de hoogte te houden van haar huidige adres. Evt. schade die ontstaat door het niet (tijdig) doorgeven van adreswijzigingen komt nooit ten laste van Fietskoeriers Nijverdal.
– Contracten met een onbepaalde afloopdatum van Fietskoeriers Nijverdal kunnen worden ontbonden met een opzegtermijn van 1 maand met ingang van de 1e van de maand. Naast de gevallen omschreven in de wet kan een contract met Fietskoeriers Nijverdal door elk van de partijen in de volgende gevallen tussentijds met onmiddellijke ingang worden beëindigd:
– in geval van faillissement (of aanvraag van faillissement door de desbetreffende partij zelf), in geval van (aanvraag van) surséance van betaling van één der partijen of in geval van schuldsanering van de opdrachtgever.
– indien de opdrachtgever of de derde voor wiens rekening en risico en onder wiens verantwoordelijkheid de handeling wordt uitgevoerd, jegens Fietskoeriers Nijverdal in gebreke is in de nakoming van op hem
rustende betalingsverplichtingen.
– Op contractuele ritten, losse ritten en de postbus service wordt jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast.
– Het overzicht betalingsvoorwaarden is te vinden in ‘’Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden’’, laatst gedeponeerde versie.

A | Extra betalingsvoorwaarden:
– Wanneer onze koerier moet wachten op een rit of de afhandeling ervan wordt er na 5 minuten een bedrag aan wachtgeld gerekend á € 1,00 per minuut (zie ook 2 C). Dit is niet van toepassing op het brengen van de postbus service.
– Alle prijzen genoemd in deze algemene voorwaarden zijn exclusief 21% BTW.